ИНДУСТРИЈА, билтен број 1

 

Тематски билтен Индустрија је прва публикација Републичког завода за статистику Републике Српске у којој су приказани најважнији статистички подаци везани за индустријске дјелатности у периоду од 2013. до 2015. године.


Индустријске дјелатности према Класификацији дјелатности БИХ 2010 обухватају сљедећа подручја: В - Вађење руда и камена, С - Прерађивачка индустрија, D - Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација и грану 38.3 Рециклажа (прерада) материјала из подручја Е - Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине.