Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јануар 2017.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јануару 2017. године, у односу на децембар 2016. године, у просјеку су више за 1,0%, док су у односу на јануар 2016. године, више за 4,2%.


Посматрано по намјени потрошње, у јануару 2017. године, у односу на децембар 2016. године, цијене енергије у просјеку су више за 1,8%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,2%, док су цијене интермедијарних производа, цијене капиталних прозвода као и цијене трајних производа за широку потрошњу, у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у јануару 2017. у односу на децембар 2016. године, цијене подручја (Е) Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су више за 5,7%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, више су за 1,4%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, више су за 1,2%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у јануару 2017. године у односу на децембар 2016. године, остварен је раст цијена у: прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 5,7%; производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 4,6%; вађењу угља и лигнита (мрког угља) 3,6%; производњи основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата 2,8%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 2,1%; производњи папира и производа од папира 0,6%; производњи одјеће, производњи базних метала 0,3%; производњи прехрамбених производа 0,1%.


Пад цијена у јануару 2017. године у односу на децембар 2016. године остварен је у областима: производња коже и производа од коже 3,7%; производња осталих производа од неметалних минерала 1,6%; производња хемикалија и хемијских производа 1,5%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,9%; производња текстила 0,5%: вађење руда метала 0,2%; производња производа од гуме и пластичних маса и производња електричне опреме 0,1%.


У преосталих једанаест области индустријске производње цијене су у јануару 2017. године у односу на децембар 2016. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење