Анкета о потрошњи домаћинстава, 2015. година (коначни подаци)

 

Анкете

 

 

 

 

Просјечна мјесечна потрошња по домаћинству у Републици Српској у 2015. години била је 1257,11 КМ.

 

Издаци за храну и безалкохолна пића, становање, воду, електричну енергију, плин и друге енергенте чинили су преко 56% укупне потрошње у Републици Српској.

 

Просјечно домаћинство у 2015. години имало је 2,74 члана и трошило је мјесечно 1257,11 КМ. Од тога су 397,10 КМ били издаци за храну и пића, а 860,01 КМ су били издаци за непрехрамбене производе и услуге.

 

У односу на 2011. годину, просјечна мјесечна потрошња у Републици Српској у 2015. години, била је у просјеку мања за 124,34 КМ. У том периоду просјечна величина домаћинства је смањена за 0,2 члана.

 

Највеће учешће у просјечној мјесечној потрошњи домаћинстава чине Храна и безалкохолна пића 30,4% и Становање, вода, електрична енергија, плин и други енергенти 25,7%. Остали већи издаци односили су се на Превоз 9,1% и Остале производе и услуге 6,7%.

 

Просјечна мјесечна потрошња у градским домаћинствима износи 1 415,60 КМ, док просјечна мјесечна потрошња у неградским домаћинствима износи 1156,29 КМ.

 

Просјечна мјесечна потрошња је за 22% већа у градским у односу на неградска домаћинства. Потрошња у градским домаћинствима је већа у свим групама осим у групи месо и у групи алкохолна пића.

 

Према дефиницији издатака за финалну потрошњу домаћинстава, у њихов састав се укључују и двије ставке које не представљају стварну куповину, ни стварне издатке, а односе се на импутирану ренту и потрошњу из властите производње, тако да просјечни мјесечни издатак за потрошњу домаћинстава  у Републици Српској у 2015. години, који се односи на стварну куповину производа и услуга, износи 968,12 КМ и мањи је за 73,38 КМ у односу на 2011. годину.

 

Процјена сиромаштва у Републици Српској заснована је на релативној линији сиромаштва Републике Српске која је у 2015. години износила 374,42 КМ. У поређењу са 2011. годином линија релативног сиромаштва је нижа за 6,67 КМ мјесечно.

 

Стопа релативног сиромаштва становништва у Републици Српској, у 2015. години је 13,6% и у односу на 2011. годину мања је за 0,8 процентних поена.

 

Према Анкети о потрошњи домаћинстава, 48004 домаћинстава или 134289 становника у Републици Српској су били испод линије релативног сиромаштва у 2015. години.  Јаз сиромаштва у Републици Српској у 2015. години је био 21,4% и у односу на 2011. годину је био мањи за 1,6 процентних поена. Вриједност квинтилног омјера (S80/S20) је мања за 0,5 у односу на 2011. годину.  

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење