Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, август 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у августу 2017. године, у односу на јул 2017. године, у просјеку су више за 0,7%, док су у односу на август 2016. године, као и односу на децембар 2016. године, у просјеку ниже за 0,2%.


Посматрано по намјени потрошње, у августу 2017. године, у односу на јул 2017. године, цијене енергије у просјеку су више за 1,1%, цијене интермедијарних производа више су за 0,9%, цијене капиталних производа више су за 0,3%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу као и цијене нетрајних производа за широку потрошњу, у просјеку су остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у августу 2017. у односу на јул 2017. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су више за 3,7%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 1,0%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, више су за 0,7%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у августу 2017. године у односу на јул 2017. године, остварен је раст цијена у: прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 3,7%; производњи кокса и рафинисаних нафтних производа као и производњи електричне опреме 3,0%; производњи коже и производа од коже 2,6%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 2,3%; вађењу руда метала 1,9%; производњи базних метала 1,4%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 0,9%; производњи осталих производа од неметалних минерала 0,7%; производњи прехрамбених производа 0,1%.


Пад цијена у августу 2017. године у односу на јул 2017. године забиљежен је у областима: производња одјеће 1,8%; вађење осталих руда и камена 0,8%; производња машина и опреме Д.Н. 0,4%; производња пића 0,2%; производња текстила, производња папира и производа од папира, производња хемикалија и хемијских производа, производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата и производња производа од гуме и пластичних маса 0,1%.


У преосталих девет области индустријске производње цијене су у августу 2017. године у односу на јул 2017. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење