Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, август 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у августу 2017. године, у односу на јул 2017. године, у просјеку су више за 0,4%, у односу на август 2016. године у просјеку су више су за 2,7% и у односу на децембар 2016. године више су за 1,6%.


Посматрано по намјени потрошње, у августу 2017. године у односу на јул 2017. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 1,5%, цијене енергије више су за 0,6%, цијене интермедијарних производа више су за 0,5%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,1%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у августу 2017. године у односу на јул 2017. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су више за 0,8%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, више су за 0,5% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, више су за 0,4%.


По областима индустријске производње, у августу 2017. године у односу на јул 2017. године остварен је раст цијена у: вађењу осталих руда и камена 6,1%; производњи хемикалија и хемијских производа 2,7%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме као и производњи рачунара, електронских и оптичких производа 2,4%; производњи пића 1,7%; производњи коже и производа од коже 1,6%; производњи моторних возила, приколица и полуприколица 1,0%; вађењу руда метала као и производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 0,7%; производњи папира и производа од папира 0,6%; прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 0,5%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 0,2%.

 

Пад цијена у августу 2017. године у односу на јул 2017. године остварен је у областима: производња електричне опреме 1,7%; производња базних метала 1,0%; производња прехрамбених производа 0,4%.


У преосталих десет области индустријске производње цијене су у августу 2017. године у односу на јул 2017. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење