Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, септембар 2017. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у септембру 2017. године, у односу на август 2017. године, у просјеку су више за 0,7%, док су у односу на септембар 2016. године, као и односу на децембар 2016. године, у просјеку више за 0,5%.


Посматрано по намјени потрошње, у септембру 2017. године, у односу на август 2017. године, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 1,0%, цијене енергије као и цијене интермедијарних производа више су за 0,8%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,2%, док су цијене капиталних производа у просјеку ниже за 2,3%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у септембру 2017. године у односу на август 2017. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су више за 5,5%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, више су за 1,7%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,9%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у септембру у 2017. године у односу на август 2017. године, остварен је раст цијена у: прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 5,5%; вађењу угља и лигнита (мрког угља) 4,2%; производњи одјеће 2,2%; производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 1,6%; производњи прехрамбених производа, производњи базних метала 1,1%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 0,9%; вађењу руда метала 0,7%; производњи папира и производа од папира, производњи производа од гуме и пластичних маса, производњи готових металних производа, осим машина и опреме 0,4%; производњи машина и опреме Д.Н., производњи намјештаја 0,1%. 0,1% 0,1%.


Пад цијена у септембру 2017. године у односу на август 2017. године остварен је у областима: производња коже и производа од коже 3,3%; производња електричне опреме 1,8%; вађење осталих руда и камена, производња осталих производа од неметалних минерала 0,3%; производња хемикалија и хемијских производа 0,2%; производња пића и поправка и инсталација машина и опреме 0,1%.


У преосталих седам области индустријске производње цијене су у септембру у 2017. године у односу на август 2017. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење