Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јануар 2018. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јануару 2018. године у односу на децембар 2017. године, у просјеку су више за 0,6%, и у односу на јануар 2017. године више за 2,4%.


Посматрано по намјени потрошње, у јануару 2018. године, у односу на децембар 2017. године, цијене енергије у просјеку су више за 0,9%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,4%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,2%, цијене интермедијарних производа више су за 0,1%, док су цијене капиталних производа у просјеку су остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у јануару 2018. у односу на децембар 2017. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су више за 2,8%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, више су за 1,0%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 0,7%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у јануару 2018. године у односу на децембар 2017. године, остварен је раст цијена у: штампању и умножавању снимљених записа 8,3%; производњи базних метала 6,9%; производњи електричне опреме 4,3%; прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 2,8%; производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 2,5%; производњи коже и производа од коже 1,3%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 1,2%; производњи текстила 0,8%; производњи основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата 0,6%; вађењу угља и лигнита (мрког угља), производњи намјештаја 0,2%; производњи прехрамбених производа, производњи хемикалија и хемијских производа 0,1%.


Пад цијена у јануару 2018. године у односу на децембар 2017. године остварен је у областима: производња одјеће 2,4%, вађење осталих руда и камена 1,4%; вађење руда метала 1,2%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,9%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,6%; производња дуванских производа 0,4%; производња папира и производа од папира 0,2%.


У преосталих осам области индустријске производње цијене су у јануару 2018. године у односу на децембар 2017. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење