Трошкови рада, 2016.

 

 

 

 

 

 

Подаци дати у овом саопштењу, добијени на основу Извјештаја о трошковима рада су методолошки засновани на регулативама Европске Уније 530/1999, 1726/1999 и 1737/2005. Овим четворогодишњим истраживањем обухваћени су узорком изабрани пословни субјекти чије је сједиште у Републици Српској. Сагласно регулативама Европске Уније, ниje обухваћенo подручјe дјелатности A - Пољопривреда, шумарство и риболов по Класификацији дјелатности КДБиХ 2010 (која садржајно и структурно у потпуности одговара ЕУ Статистичкој класификацији дјелатности NACE Rev 2.).


Подаци о нивоу и структури плаћених трошкова рада за 2016. годину односе се на запослене на одређено или неодређено вријеме без обзира да ли раде пуно или краће од пуног радног времена.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ