Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника, 2016.

 

 

 

 

                                                  

 

У 2016. години, било је 7 341 активнo предузећe и 18 668 предузетника који тржишно послују, од чега је 35,8% пословало у подручју Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала, док структура запослених показује да је од oко 172 хиљадe запослених лица 40,4% ангажовано у подручјима индустрије.


Највеће трошкове рада по запосленом имала су предузећа и предузетници у подручју Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 26 316 КМ и Информације и комуникације 24 372 КМ, а најмање у подручју Дјелатности пружања смјештаја, припреме и услуживања хране; хотелијерство и угоститељство, 8 082 КМ.


У стварању додате вриједности по факторским трошковима највеће учешће имала су предузећа и предузетници из подручја Прерађивачка индустрија 25,3%, Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала 22,4% и Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 10,0%.


Највећа додата вриједност по запосленом лицу, као мјера продуктивности рада, остварена је у подручју Информације и комуникације 69 776 КМ, затим у подручјима Пословање некретнинама 61 013 КМ и Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизациja 53 718 КМ.


Просјечна бруто оперативна стопа, односно стопа профитабилности нефинансијске пословне економије у Републици Српској у 2016. години износила је 14,0%. Највеће стопе профитабилности постигнуте су у подручјима Пословање некретнинама 45,4%, Информације и комуникације 35,1% и Остале услужне дјелатности 34,5%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ