Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, фебруар 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у фебруару 2018. године у односу на јануар 2018. године, у просјеку су ниже за 0,6%, у односу на фебруар 2017. године више за 1,4%.  У односу на децембар 2017. године, цијене произвођача индустријских производа у просјеку су остале на истом нивоу.

 

Посматрано по намјени потрошње, у фебруару 2018. године, у односу на јануар 2018. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 2,1%, цијене капиталних производа више су за 1,0%, цијене интермедијарних производа више су за 0,5%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу више су за 0,2% и цијене енергије  у просјеку су ниже за 1,5%.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у фебруару 2018. у односу на јануар 2018. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 1,8%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су ниже за 1,4%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, ниже су за 1,1%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

По областима индустријске производње, у фебруару 2018. године у односу на јануар 2018. године, остварен је раст цијена у: вађењу угља и лигнита (мрког угља) 4,1%; производњи намјештаја 2,1%; производњи хемикалија и хемијских производа 1,7%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 1,2%; производњи одјеће, поправци и инсталацији машина и опреме 1,0%; вађењу руда метала, производњи папира и производа од папира, производњи осталих производа од неметалних минерала 0,6%; производњи прехрамбених производа 0,5%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 0,3%.

 

Пад цијена у фебруару 2018. године у односу на јануар 2018. године остварен је у областима: производња кокса и рафинисаних нафтних производа 4,7%; производња коже и производа од коже 2,5%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,4% производња моторних возила, приколица и полуприколица 1,3%; производња текстила 0,8%; производња пића, производња базних метала 0,4%; производња производа од гуме и пластичних маса,  производња машина и опреме Д.Н. 0,2%.

 

У преосталих девет области индустријске производње цијене су у фебруару 2018. године у односу на јануар 2018. године, у просјеку остале на истом нивоу. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење