Тромјесечни бруто домаћи производ, IV тромјесечје 2017.

 

 

 

 

 

Бруто домаћи производ (БДП) у четвртом тромјесечју 2017. године у односу на четврто тромјесечје 2016. године има позитивну стопу раста од 3,1%.

 

Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у четвртом тромјесечју 2017. године бруто додата вриједност реално је већа у подручјима: (G,H,I) Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала; Саобраћај и складиштење; Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство за 9,2%, (C) Прерађивачка индустрија за 8,8%, (R,S) Умјетност, забава и рекреација; Остале услужне активности за 6,9%,  (К) Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања  за 6,8%, док је реално мања у подручју (А) Пoљопривреда, шумарство и риболов за 6,2%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ