Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, март 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у марту 2018. године, у односу на фебруар 2018. године, у просјеку су ниже за 0,2%, у односу на март 2017. године више су за 4,6% и односу на децембар 2017. године више су за 2,1%.


Посматрано по намјени потрошње, у марту 2018. године у односу на фебруар 2018. године, цијене енергије, у просјеку су више за 1,8%, цијене капиталних производа више су за 1,3%, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже су за 2,4%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,6% и цијене интермедијарних производа ниже су за 0,1%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у марту 2018. године у односу на фебруар 2018. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 0,4%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 0,3% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су ниже за 0,2%.


По областима индустријске производње, у марту 2018. године у односу на фебруар 2018. године остварен је раст цијена у: производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 2,2%; производњи коже и производа од коже 0,7%; производњи папира и производа од папира 0,6%; вађењу руда метала, прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 0,4%; производњи базних метала 0,3%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 0,1%.


Пад цијена у марту 2018. године у односу на фебруар 2018. године остварен је у областима: производња намјештаја 2,4%; производња хемикалија и хемијских производа 1,2%; производња прехрамбених производа 0,8%; производња пића 0,7%; производња машина и опреме Д.Н. 0,4%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала, производња електричне опреме 0,2%.


У преосталих десет области индустријске производње цијене су у марту 2018. године у односу на фебруар 2018. године, у просјеку су остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење