Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, март 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у марту 2018. године у односу на фебруар 2018. године, у просјеку су ниже за 1,4%, а у односу на март 2017. године више за 0,3%. У односу на децембар 2017. године, цијене произвођача индустријских производа у просјеку су ниже за 1,4%.


Посматрано по намјени потрошње, у марту 2018. године, у односу на фебруар 2018. године, цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку су више за 0,6%, цијене енергије у просјеку су ниже за 2,7%, цијене интермедијарних производа ниже су за 0,4%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,1%, док су цијене капиталних производа, у просјеку су остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у марту 2018. у односу на фебруар 2018. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су више за 4,1%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена су више за 0,2%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, у просјеку су ниже за 2,4%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у марту 2018. године у односу на фебруар 2018. године, остварен је раст цијена у: прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 4,1%; производњи одјеће 3,6%; производњи машина и опреме Д.Н. 1,4%; производњи намјештаја 0,7%; вађењу осталих руда и камена, производњи хемикалија и хемијских производа 0,6%; вађењу руда метала, производњи производа од гуме и пластичних маса 0,3%, производњи текстила 0,2%.


Пад цијена у марту 2018. године у односу на фебруар 2018. године забиљежен је у областима: производња кокса и рафинисаних нафтних производа 7,5%; производња рачунара, електронских и оптичких производа 3,8%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 3,5%; производња коже и производа од коже 0,5%; производња прехрамбених производа, производња дуванских производа, производња готових металних производа, осим машина и опреме, поправка и инсталација машина и опреме 0,1%.


У преосталих дванаест области индустријске производње цијене су у марту 2018. године у односу на фебруар 2018. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење