Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, април 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у априлу 2018. године у односу на март 2018. године, у просјеку су више за 2,4%, у односу на април 2017. године више за 3,3%. У односу на децембар 2017. године, цијене произвођача индустријских производа у просјеку су више за 0,9%.


Посматрано по намјени потрошње, у априлу 2018. године, у односу на март 2018. године, цијене енергије у просјеку су више за 4,2%, цијене интермедијарних производа више су за 1,0%, цијене капиталних производа више су за 0,2%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу као и цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку ниже су за 0,1%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у априлу 2018. у односу на март 2018. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија, у просјеку су више за 3,7%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, више су за 1,1%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена су више за 0,5%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у априлу 2018. године у односу на март 2018. године, остварен је раст цијена у областима: производња кокса и рафинисаних нафтних производа 12,4%; производња базних метала 10,3%; вађење осталих руда и камена 2,5%; производња осталих производа од неметалних минерала 1,6%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,1%; производња хемикалија и хемијских производа 0,9%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,8%; производња текстила, поправка и инсталација машина и опреме 0,4%; вађење руда метала 0,3%; производња коже и производа од коже 0,2%.


Пад цијена у априлу 2018. године у односу на март 2018. године остварен је у областима: производња одјеће 2,1%; производња електричне опреме 1,8%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,5%; производња машина и опреме Д.Н. 0,4%; производња папира и производа од папира, производња рачунара, електронских и оптичких производа 0,2%; производња прехрамбених производа, производња намјештаја 0,1%.


У преосталих десет области индустријске производње цијене су у априлу 2018. године у односу на март 2018. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење