Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, април 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у априлу 2018. године, у односу на март 2018. године, у просјеку су ниже за 0,5%, у односу на април 2017. године више су за 3,6% и односу на децембар 2017. године више су за 1,7%.


Посматрано по намјени потрошње, у априлу 2018. године у односу на март 2018. године, цијене капиталних производа у просјеку више су за 1,8%, цијене енергије у просјеку су ниже за 2,1%, цијене интермедијарних производа ниже су за 0,6%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,3%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу, у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у априлу 2018. године у односу на март 2018. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 4,3%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине ниже су за 1,0% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија ниже су за 0,3%.


По областима индустријске производње, у априлу 2018. године у односу на март 2018. године остварен је раст цијена у: производњи хемикалија и хемијских производа 1,4%; вађењу осталих руда и камена 1,2%; производњи моторних возила, приколица и полуприколица, производња готових металних производ, осим машина и опреме 0,6%.


Пад цијена у априлу 2018. године у односу на март 2018. године остварен је у областима: вађење руда метала 5,2%; производња електричне опреме 3,8%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 2,5%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 1,0%; производња прехрамбених производа 0,3%; производња текстила, производња базних метала 0,2%; производња коже и производа од коже 0,1%.


У преосталих дванаест области индустријске производње цијене су у априлу 2018. године у односу на март 2018. године остале непромијењене.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење