БИЛТЕН - ЦИЈЕНЕ, 2018.

 

   

 

У овом Билтену Републички завод за статистику Републике Српске објављује податке из области статистике цијена. Кроз индексе потрошачких и произвођачких цијена на свеобухватан начин приказана су кретања малопродајних цијена и цијена произвођача индустријских производа у Републици Српској у 2017. години, а која су резултат редовних статистичких истраживања, усклађених са Статистичким програмом Републике Српске. Подаци су представљени у табелама у односу на различите временске периоде, и у циљу лакшег коришћења података у Билтену дата су и основна методолошка објашњења.

 

Билтен садржи мјесечне серије података за 2017. годину, на нивоу укупног индекса и индекса одјељака (главних категорија) потрошње према класификацији COICOP за потрошачке цијене и серије  података за 2017. годину, на нивоу укупног индекса и индекса области индустријске производње према Номенклатури индустријских производа НИП БиХ/PRODCOM 2015 (у својој основи НИП БиХ 2010 ажуриран у складу са насталим промјенама у ЕУ PRODCOM листи) за произвођачке цијене.

 

У првом дијелу Билтена дате су временске серије на нивоу укупног индекса са референтном базом 2010. године за потрошачке цијене и референтном базом 2015. године за произвођачке цијене. У другом дијелу приказани су индекси по мјесецима за 2017. годину према главним категоријама потрошње тј. областима индустријске производње, док је у посљедњем дијелу дата детаљнија структура.

 

Подаци о индексима потрошачких и произвођачких цијена објављују се и у другим публикацијама Завода, од којих су најзначајнија мјесечна саопштења, Мјесечни статистички преглед и Статистички годишњак. Сви подаци доступни су на web страници Завода www.rzs.rs.ba.