Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јун 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јуну 2018. године у односу на мај 2018. године, у просјеку су више за 0,5%, у односу на јун 2017. године више су за 7,5% и у односу на децембар 2017. године више су за 4,0%.


Посматрано по намјени потрошње, у јуну 2018. године, у односу на мај 2018. године, цијене енергије у просјеку су више за 0,9%, цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,5%, цијене капиталних производа у просјеку су ниже за 0,8%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,1%, док су цијене интермедијарних производа у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у јуну 2018. у односу на мај 2018. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена, у просјеку су више за 1,9%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,5%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су ниже за 2,2%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку су остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у јуну 2018. године у односу на мај 2018. године, остварен је раст цијена у: вађењу угља и лигнита (мрког угља) 6,4%; производњи базних метала 3,1%; производњи кокса и рафинисаних нафтних производа 1,6%; производњи намјештаја 0,5%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 0,4%; вађењу осталих руда и камена, производњи прехрамбених производа, производњи хемикалија и хемијских производа 0,1%.


Пад цијена у јуну 2018. године у односу на мај 2018. године забиљежен је у областима: производња папира и производа од папира 3,2%; прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 2,2%; производња коже и производа од коже 2,1%; производња одјеће 1,4%; производња текстила 0,9%; вађење руда метала, производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,8%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,6%; производња производа од гуме и пластичних маса 0,4%; производња машина и опреме Д.Н. 0,3%.


У преосталих једанаест области индустријске производње цијене су у јуну 2018. године у односу на мај 2018. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење