Тромјесечни бруто домаћи производ, I тромјесечје 2018.

 

 

 

 

 

Бруто домаћи производ (БДП) у првом тромјесечју 2018. године у односу на прво тромјесечје 2017. године има позитивну стопу раста од 3,1%.


Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у првом тромјесечју 2018. године бруто додата вриједност реално је већа у подручјима: (F) Грађевинарство за 6,4%, (B,C,D,E) Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање ел.енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине за 5,0%, (G,H,I) Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала; Саобраћај и складиштење; Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство за 4,2%, док је реално мања у подручјима (C) Прерађивачка индустрија за 2,1% и Информације и комуникације (J) за 0,2%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ