Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јул 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јулу 2018. године у односу на јун 2018. године, у просјеку су ниже за 0,4%, у односу на јул 2017. године више су за 7,5%, док су у односу на децембар 2017. године више за 3,6%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у јулу 2018. године, у односу на јун 2018. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 0,7%, цијене интермедијарних производа  више су за 0,3%, цијене енергије у просјеку су ниже за 0,9%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,1%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у јулу 2018. у односу на јун 2018. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су више за 2,6%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 2,3% цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија ниже су за 0,4%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку остале на истом нивоу.

 

По областима индустријске производње, у јулу 2018. године у односу на јун 2018. године, остварен је раст цијена у областима: прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 2,6%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 1,8%; производња текстила 0,7%; поправка и инсталација машина и опреме 0,6%; производња коже и производа од коже, производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,5%; производња машина и опреме Д.Н. 0,4%; производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата,  производња електричне опреме 0,1%.  

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење