Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, јул 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у јулу 2018. године, у односу на јун 2018. године, у просјеку су више  за 0,1%, у односу на јул 2017. године више су за 4,8% и односу на децембар 2017. године више су за 2,7%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у јулу 2018. године у односу на јун 2018. године, цијене енергије у просјеку више су за 1,4%, цијене капиталних производа више су за 0,2%, док су цијене интермедијарних производа, цијене трајних производа за широку потрошњу као и цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у јулу 2018. године у односу на јун 2018. године, цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су више за 1,9%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су ниже за 0,1%, док су цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку остале на истом нивоу.

 

По областима индустријске производње, у јулу 2018. године у односу на јун 2018. године остварен је раст цијена у областима: остала прерађивачка индустрија 6,7%; вађење руда метала 2,1%; производња моторних возила, приколица и полуприколица 1,7%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 1,6%; производња коже и производа од коже, производња папира и производа од папира 1,3%; производња хемикалија и хемијских производа 1,0%; производња електричне опреме 0,4%.

 

Пад цијена у јулу 2018. године у односу на јун 2018. забиљежен је у областима: производња пића 3,7%; производња производа од гуме и пластичних маса 3,4%; производња прехрамбених производа, производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,6%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,4%; производња базних метала, прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 0,1%.

 

У преосталих девет области индустријске производње цијене су у јулу 2018. године у односу на јун 2018. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење