Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији, 2017.

 

 

 

 

 

 

Предузећа су се у 2017. години снабдјела са укупно 10 773 668 000 m³ воде, од чега у подручју (B) Вађење руда и камена са 3 205 000 m³ (0,03%), у подручју (C) Прерађивачка индустрија са 10 326 000 m³ (0,10%) и у подручју (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација са 10 760 137 000 m³ (99,87%).


У 2017. години коришћено је укупно 10 773 652 000 m³ воде, од чега 99,87% за производњу.


У 2017. години у реципијенте је испуштено укупно 11 476 000 m³ коришћене воде, од чега 3,8% у земљу, 10,7% у јавну канализацију и 85,5% у површинске воде. Од укупно испуштене воде, 22,1% потиче из подручја B, 62,6% из подручја C и 15,4% из подручја D. Највећа количина отпадне воде потиче из области Вађење рудe метала, 2 333 000 m³ или 20,3% од укупне количине испуштене воде. Од укупне количине испуштене воде, пречишћено је 8 653 000 m³ или 75,4%, док је непречишћене отпадне воде било 2 823 000 m³, или 24,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ