Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, септембар 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у септембру 2018. године у односу на август 2018. године, у просјеку су више за 0,9%, у односу на септембар 2017. године више су за 7,2% и у односу на децембар 2017. године више су за 4,7%.


Посматрано по намјени потрошње, у септембру 2018. године, у односу на август 2018. године, цијене енергије у просјеку су више за 1,5%, цијене интермедијарних производа више су за 0,8%, цијене капиталних производа више су за 0,7%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку су ниже за 0,1%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу у просјеку остале на истом нивоу.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM) у септембру 2018. у односу на август 2018. године, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија у просјеку су више за 1,5%, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине, у просјеку су ниже за 2,4%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена ниже су за 0,7%, док су цијене подручја (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, у просјеку остале на истом нивоу.


По областима индустријске производње, у септембру 2018. године у односу на август 2018. године, раст цијена остварен је у сљедећим областима: производња папира и производа од папира 5,3%; производња одјеће 4,8%; производња кокса и рафинисаних нафтних производа 3,6%; производња коже и производа од коже 3,0%; производња хемикалија и хемијских производа 2,4%; производња осталих производа од неметалних минерала 1,8%; остала прерађивачка индустрија 1,6%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 1,5%; производња рачунара, електронских и оптичких производа 1,1%; производња базних метала 0,5%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја и производња предмета од сламе и плетарских материјала 0,3% и производња намјештаја 0,1%.


Пад цијена у септембру 2018. године у односу на август 2018. године забиљежен је у областима: прикупљање отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа материјала 2,4%; вађење угља и лигнита (мрког угља) 1,3%; вађење осталих руда и камена 0,7%; поправка и инсталација машина и опреме 0,5%; вађење руда метала 0,4%; производња прехрамбених производа 0,1%.


У преосталих једанаест области индустријске производње цијене су у септембру 2018. године у односу на август 2018. године, у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ