Дистрибутивна трговина

 

 

 

Дистрибутивна трговина

 

Представља све облике трговинских дјелатности од набавке робе од  произвођача до испоруке робе крајњим потрошачима. Дистрибутивна трговина обухвата трговину на велико за свој рачун, посредовање у трговини на велико (провизија), трговину на мало и  трговину и поправку мотроних возила и мотоцикла (област 45, 46 и 47 Класификације дjелатности).

 

Методологија за истраживање заснива се на Уредби о краткорочним статистикама ЕУ-а бр. 1165/98.

 

Истаживања се спроводе на основу  узорка редовног мјесечног истраживања трговине на мало и  узорка тромјесечног истраживања  дистрибутивне трговине. Узорци су бирани по претежној дјелатности привредног субјекта, (област 47), мјесечно истраживање трговине на мало и (област 45, 46 и 47 Класификације дjелатности) тромјесечно истраживање дистрибутивне трговине. Истраживањем  су обухваћени и пословни субјекти који су, према претежној дјелатности, разврстани у друге дјелатности, али обављају и дјелатност трговине. У промет није укључен порез на додату вриједност (ПДВ). Нису обухваћени предузетници.

 

Мјесечно истраживање трговине на мало

 

Промет (пословног субjекта) у трговине на мало обухвата вриједност продате робе крајњим потрошачима (првенствено становништву за личну потрошњу, за употребу у домаћинству, као и другим потрошачима који се снабдијевају по малопродајним цијенама).


Подаци се публикују у форми индекса промета на нивоу трговине на мало и груписаних трговинских  грана дјелатности.

 

Тромјесечно истраживање дистрибутивне трговине

 

Промет (од трговинских дјелатности) представља промет који је извјештајна јединица остварила од продаје робе и услуга, без обзира да ли је наплаћен или не. Подаци се публикују у форми индекса промета  укупно на нивоу трговине, на нивоу области и на нивоу трговинске гране дјелатности.

 

 

 

 

СТАТИСТИКА ДИСТРИБУТИВНЕ ТРГОВИНЕ:

 

 

САОПШТЕЊА

Мјесечна: Трговина на мало

 

Тромјесечна:  Дистрибутивна трговина