Индустријска производња PRODCOM 2017. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

 

Укупна вриједност продаје индустријских производа у 2017. години у Републици Српској, коју су остварила предузећа која су се бавила индустријском производњом, без обзира у којој дјелатности су регистрована, износила је 5 358 680 296 КМ. Вриједност продаје у иностранству износила је 2 160 203 426 КМ, што представља 40,3% укупне вриједности продаје индустријских производа.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, највећа вриједност продаје индустријских производа остварена је у подручју (С) Прерађивачка индустрија и износи 4 005 667 859 КМ. У подручју (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација остварена је продаја од 1 099 062 998 КМ, у подручју (B) Вађење руда и камена од 225 193 342 КМ и у подручју (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине од 28 756 097 КМ.

 

Продаја властитих индустријских производа износила је 5 116 744 943 КМ, што представља 95,5% укупне вриједности продаје, док је продаја индустријских производа који су резултат услужне производње износила 241 935 353 КМ или 4,5% укупне вриједности продаје.

 

Према индустријским областима, највећи удио у вриједности продаје индустријских производа остварен је у области Производњa и снабдијевање eлектричном енергијом, гасом, паром и климатизација 20,5%, Производњa прехрамбених производа 14,7%, Производњa кокса и рафинисаних нафтних производа 14,2%, затим у области Прерадa дрвета и производа од дрвета 7,9% и Производњa готових металних производа, осим машина и опреме 6,4%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ