Тромјесечни бруто домаћи производ, IV тромјесечје 2016.

 

 

 

 

 

Бруто домаћи производ (БДП) у четвртом тромјесечју 2016. године у односу на четврто тромјесечје 2015. године има позитивну стопу раста од 3,6%.


Посматрано по подручјима класификације дјелатности груписаним на ниво А10, у четвртом тромјесечју 2016. године бруто додата вриједност реално је већа у подручјима: Вађење руда и камена; Прерађивачка индустрија; Производња и снабдијевање ел.енергијом, гасом, паром и климатизација; Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине (B,C,D,E) за 12,6%, Пољопривреда, шумарство и риболов (А) за 7,5%, док је реално мања у подручјима: Грађевинарство (F) за 4,6% и Пословање некретнинама (L) за 0,5%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ