Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, фебруар 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у фебруару 2018. године, у односу на јануар 2018. године, у просјеку су више  за 1,1%, у односу на фебруар 2017. године више су за 4,9% и односу на децембар 2017. године више су за 2,3%.

 

Посматрано по намјени потрошње, у фебруару 2018. године у односу на јануар 2018. године, цијене интермедијарних производа, у просјеку су више за 2,0%, цијене капиталних производа у просјеку су ниже су за 1,9%, цијене нетрајних производа за широку потрошњу ниже су за 0,2%, цијене енергије ниже су за 0,1%, док су цијене трајних производа за широку потрошњу, у просјеку остале на истом нивоу.

 

Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у фебруару 2018. године у односу на јануар 2018. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 2,8%, цијене подручја (B) Вађење руда и камена више су за 1,7% и цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија су више за 1,1%.

 

По областима индустријске производње, у фебруару 2018. године у односу на јануар 2018. године остварен је раст цијена у: производњи папира и производа од папира 8,3%; производњи одјеће 6,1%; прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажи материјала 2,8%; вађењу руда метала 2,2%; производњи хемикалија и хемијских производа 1,9%; преради дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производњи предмета од сламе и плетарских материјала 1,6%; производњи базних метала 0,9%; производњи текстила 0,8%; производњи готових металних производа, осим машина и опреме 0,1%.  

 

Пад цијена у фебруару 2018. године у односу на јануар 2018. године остварен је у областима: производња  рачунара, електронских и оптичких производа 7,1%; производња прехрамбених производа 0,4%; производња коже и производа од коже, производња кокса и рафинисаних нафтних производа, производња моторних возила, приколица и полуприколица 0,2%.

 

У преосталих десет области индустријске производње цијене су у фебруару 2018. године у односу на јануару 2018. године, у просјеку су остале на истом нивоу. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

Саопштење   Саопштење