Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, септембар 2018.

 

 

 

 

 

Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у септембру 2018. године, у односу на август 2018. године, у просјеку су више за 0,2%, у односу на септембар 2017. године више су за 3,9% и односу на децембар 2017. године више су за 3,2%.Посматрано по намјени потрошње, у септембру 2018. године у односу на август 2018. године, цијене капиталних производа у просјеку су више за 2,0%, цијене интермедијарних производа као и цијене трајних производа за широку потрошњу више су за 0,3%, док су цијене нетрајних производа за широку потрошњу у просјеку ниже за 0,8% и цијене енергије ниже су за 0,2%.


Посматрано по подручјима индустријске производње (PRODCOM), у септембру 2018. године у односу на август 2018. године, цијене подручја (Е) Снабдијевање водом; канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) животне средине у просјеку су више за 0,6%, цијене подручја (C) Прерађивачка индустрија више су за 0,4% а цијене подручја (B) Вађење руда и камена у просјеку су ниже за 2,3%.


По областима индустријске производње, у септембру 2018. године у односу на август 2018. године остварен је раст цијена у областима: остала прерађивачка индустрија 4,6%; производња машина и опреме Д.Н. 2,8%; производња моторних возила, приколица и полуприколица 2,4%; производња базних метала 2,0%; производња електричне опреме 0,9%; производња коже и производа од коже 0,7%; прерада дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала и прикупљању отпада, дјелатности обраде и одлагања отпада; рециклажа матери 0,6%; производња готових металних производа, осим машина и опреме 0,4% и производња намјештаја 0,3%.


Пад цијена у септембру 2018. године у односу на август 2018. године забиљежен је у областима: вађење руда метала 2,7%; производња прехрамбених производа 1,4%; производња осталих производа од неметалних минерала 0,5%; производња текстила, производња хемикалија и хемијских производа 0,2%; вађење угља и лигнита (мрког угља) као и производња кокса и рафинисаних нафтних производа 0,1%.


У преосталих седам области индустријске производње цијене су у септембру 2018. године у односу на август 2018. године у просјеку остале на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ